TRANG CHỦ TRANG CHỦ
TRANG CHỦ
 
TÀI NGUYÊN
 
Liên kết Website
HyperLink   NinhThuan.edu.vn
Hướng dẫn đánh giá, xếp loại học lực học sinh THCS, THPT năm học 2011-2012

Số: 1540/HD-SGDĐT-GDTrH                                                                        Ninh Thuận, ngày 27 tháng  9  năm 2011

HƯỚNG DẪN

Đánh giá, xếp loại học lực học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông

và các môn học Mĩ thuật, Âm nhạc, Thể dục từ năm học 2011-2012

 

Căn cứ Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 40/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/10/2006 (gọi là Quy chế 40) của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quyết định số 51/2008/QĐ-BGDĐT ngày 15/9/2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế 40 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (gọi là Quyết định 51);

Thực hiện công văn số 5358/BGDĐT-GDTrH ngày 12/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc “Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 2011-2012”; Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc đánh giá, xếp loại học lực học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông và các môn học Mĩ thuật, Âm nhạc, Thể dục bằng nhận xét kết quả học tập từ năm học 2011-2012 như sau:

I. Đánh giá, xếp loại học lực học sinh THCS và học sinh THPT:

1. Căn cứ đánh giá, xếp loại học lực học sinh: Thực hiện theo Quy chế 40 và Quyết định 51 về đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT của Bộ GD&ĐT.

2. Đánh giá, xếp loại học lực học sinh:

2.1. Các môn học Âm nhạc, Mỹ thuật cấp THCS, môn Thể dục cấp THCS và cấp THPT được đánh giá bằng nhận xét kết quả học tập; kết quả xếp loại trung bình các môn học trên được lấy để tham gia xếp loại học lực mỗi học kỳ và cả năm học của học sinh.

2.2. Các môn học còn lại được đánh giá bằng điểm, tính điểm trung bình môn học và tham gia tính điểm trung bình các môn học sau một học kỳ, một năm học: thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 474/GDTrH ngày 27/10/2006 của Sở GD&ĐT về việc “Hướng dẫn thực hiện Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT; áp dụng từ năm học 2006 - 2007”.

2.3. Về “Điều 9: Hệ số điểm môn học khi tham gia tính điểm trung bình các môn học kỳ và cả năm học” áp dụng Khoản 2, Điều 1 của Quyết định 51.

2.4. Về “Điều 11: Điểm trung bình môn học, xếp loại trung bình môn học” áp dụng theo Khoản 3, Điều 1 của Quyết định 51.

2.5. Về “Điều 13: Tiêu chuẩn xếp loại học kỳ và xếp loại cả năm” khi thực hiện đánh giá bằng nhận xét học tập ba môn Mĩ thuật, Âm nhạc và Thể dục, áp dụng theo Khoản 4, Điều 1 của Quyết định 51.

* Lưu ý: - Câu “Không có môn học nào điểm trung bình dưới …hoặc nhận xét dưới loại …” được hiểu là “Không có môn học nào điểm trung bình dưới … nhận xét dưới loại …”.

        - Có 5 (năm) trường hợp chiếu cố về xếp loại học lực thực hiện theo Điểm 6, Khoản 4, Điều 1 của Quyết định 51; ngoài ra không có trường hợp chiếu cố về xếp loại học lực nào khác.

II. Hướng dẫn đánh giá bằng nhận xét kết quả học tập đối với các môn học Âm nhạc, Mỹ thuật cấp THCS, môn Thể dục cấp THCS và cấp THPT:

    1. Quy định chung:

Trong quá trình thực hiện các bài kiểm tra và xếp loại trung bình môn học giáo viên cần căn cứ vào yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng (tối thiểu) của bộ môn để nhận xét đánh giá học sinh; không yêu cầu quá cao như học sinh năng khiếu hoặc vận động viên về các môn học này và phải xem xét mức độ tiến bộ đạt được về kiến thức, kỹ năng, thái độ học tập của học sinh trong cả học kỳ hoặc cả năm học.

a) Đánh giá các môn học Âm nhạc, Mỹ thuật và Thể dục bằng nhận xét kết quả học tập được xếp theo 05 loại: Giỏi (G), Khá (K), Trung bình (Tb), Yếu (Y) và Kém (kém); kết quả xếp loại trung bình môn học được lấy để tham gia xếp loại học lực mỗi học kỳ và cả năm học.

b) Các loại bài kiểm tra: Được thực hiện đầy đủ theo quy định và được đánh giá bằng nhận xét theo một trong 05 loại trên.

c) Xếp loại trung bình môn học của học kỳ, cả năm học: Thực hiện theo Điểm 2, Khoản 3, Điều 1 của Quyết định 51, được xếp theo 05 loại trên.

2. Về xếp loại học kỳ môn học thực hiện như sau:

a) Loại Giỏi (G), nếu đảm bảo một trong các tiêu chuẩn dưới đây:         

      - Nhận xét các bài kiểm tra đạt loại K trở lên, trong đó có ít nhất 2/3 số bài kiểm tra nhận xét loại G; hoặc

      - Nhận xét các bài kiểm tra đạt loại K trở lên và có ít nhất 1/2 số bài kiểm tra nhận xét loại G, trong đó có bài kiểm tra học kỳ.

b) Loại Khá (K), nếu đảm bảo một trong các tiêu chuẩn dưới đây:

      - Nhận xét các bài kiểm tra đạt loại Tb trở lên, trong đó có ít nhất 2/3 số bài kiểm tra nhận xét loại K trở lên; hoặc

      - Nhận xét các bài kiểm tra đạt loại Tb trở lên và có ít nhất 1/2 số bài kiểm tra nhận xét loại K trở lên, trong đó có bài kiểm tra học kỳ.

c) Loại Trung bình (Tb), nếu đảm bảo một trong các tiêu chuẩn dưới đây:

      - Nhận xét các bài kiểm tra đạt loại Y trở lên, trong đó có ít nhất 2/3 số bài kiểm tra nhận xét loại Tb trở lên; hoặc

      - Nhận xét các bài kiểm tra đạt loại Y trở lên và có ít nhất 1/2 số bài kiểm tra nhận xét loại Tb trở lên, trong đó có bài kiểm tra học kỳ.

d) Loại Yếu (Y), nếu đảm bảo một trong các tiêu chuẩn dưới đây:

  - Có nhiều nhất 2/3 số bài kiểm tra nhận xét loại Y; hoặc

      - Có nhiều nhất 1/2 số bài kiểm tra nhận xét loại Y, trong đó có bài kiểm tra học kỳ.

e) Loại Kém (kém): Các trường hợp còn lại.

  * Lưu ý: Nếu 2/3 hoặc 1/2 số bài kiểm tra là số thập phân thì giáo viên có thể thực hiện thêm bài kiểm tra thường xuyên để được kết quả 2/3, 1/2 số bài kiểm tra là số nguyên.

g) Chiếu cố xếp loại học kỳ các môn học Mĩ thuật, Âm Nhạc, Thể dục: Nếu xếp loại học kỳ đạt mức quy định cho từng loại nêu trên, nhưng do nhận xét của một bài kiểm tra thấp hơn mức quy định cho loại đó cho nên xếp loại học kỳ bị xếp thấp xuống thì được điều chỉnh như sau: 

  - Nếu xếp loại học kỳ đạt mức loại G nhưng do nhận xét của 1 bài kiểm tra phải xếp loại Tb thì được điều chỉnh xếp loại K;

  - Nếu xếp loại học kỳ đạt mức loại G nhưng do nhận xét của 1 bài kiểm tra phải xếp loại Y hoặc kém thì được điều chỉnh xếp loại Tb;

- Nếu xếp loại học kỳ đạt mức loại K nhưng do nhận xét của 1 bài kiểm tra phải xếp loại Y thì được điều chỉnh xếp loại Tb;

- Nếu xếp loại học kỳ đạt mức loại K nhưng do nhận xét của 1 bài kiểm tra phải xếp loại kém thì được điều chỉnh xếp loại Y;

- Nếu xếp loại học kỳ đạt mức loại Tb nhưng do nhận xét của 1 bài kiểm tra phải xếp loại kém thì xếp loại kém, không điều chỉnh xếp loại.

         2.3. Xếp loại cả năm các môn học Mĩ thuật, Âm Nhạc, Thể dục:

         a) Nếu xếp loại giữa hai học kỳ lệch nhau 1 (một) bậc thì xếp loại cả năm căn cứ vào kết quả xếp loại của học kỳ II (Ví dụ: học kỳ I xếp loại K, học kỳ II xếp loại Tb thì cả năm xếp loại Tb).

          b) Nếu xếp loại giữa hai học kỳ lệch nhau 2 (hai) hoặc 4 (bốn) bậc thì kết quả xếp loại cả năm là loại giữa hai bậc đó (ví dụ: học kỳ I xếp loại Y (kém), học kỳ II xếp loại K (G) thì cả năm xếp loại Tb).

c) Nếu xếp loại giữa hai học kỳ lệch nhau 3 (ba) bậc thì kết quả xếp loại cả năm là một trong các loại nằm giữa hai bậc đó, căn cứ vào sự tiến bộ của học sinh (ví dụ: học kỳ I xếp loại Y, học kỳ II xếp loại G thì cả năm xếp loại K hoặc Tb).

III. Về sử dụng kết quả đánh giá xếp loại học sinh:

    1. Xét cho lên lớp hoặc không lên lớp: Thực hiện theo Điều 14 của Quy chế 40 và Khoản 5, Điều 1 của Quyết định 51.

    2. Kiểm tra lại các môn học: Thực hiện theo Khoản 6, Điều 1 của Quyết định 51.

Nhận được công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc từ năm học 2011- 2012; trong quá trình thực hiện, nếu có điểm nào chưa rõ, cần phản ánh về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua phòng Giáo dục trung học, điện thoại số 3822658 – 3821678) để giải đáp và thống nhất thực hiện trong toàn tỉnh./.

Nơi nhận:                                                                                                            KT.GIÁM  ĐỐC

- Vụ GDTrH-Bộ GDĐT (B/cáo);                                                                       PHÓ GIÁM  ĐỐC

- TT. UBND tỉnh (B/cáo);

- GĐ, các Phó GĐ Sở (B/cáo);

- Các phòng GDĐT huyện, TP (T/hiện);

- Các trường phổ thông trực thuộc (T/hiện);                                                        (Đã ký)

- Trường phổ thông iSCHOOL (T/hiện);

- Trường CĐSP Ninh Thuận;

- Phòng chức năng thuộc Sở;

- Chuyên viên phòng GDTrH;                                                                       Lương Hồng Sơn

- Website của Sở GDĐT;

- Lưu: VT, GDTrH.


File đính kèm: Tải file Tải tập tin
Gửi tham luận [ Quay lại ] [ Về đầu trang ]
HyperLink  Tin tức khác
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012 đối với Giáo dục dân tộc (21/10/2011)
Thực hiện rả soát, điều chỉnh sĩ số học sinh/lớp, điều hoà giờ dạy và kiêm nhiệm, tiếp tục tuyển VC (14/09/2011)
Phát động phong trào luyện viết chữ đẹp cho học sinh tiểu học (21/10/2011)
Đăng ký mua tài liệu hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học năm học 2011-2012 (09/09/2011)
Hướng dẫn kiểm tra học kỳ khối lớp 12 THPT năm học 2011-2012 (08/09/2011)
Hướng dẫn ra đề kiểm tra, đề thi thử tốt nghiệp và xây dựng thư viện câu hỏi kiểm tra cấp THCS, THPT (GDPT, GDTX) (21/10/2011)
Thực hiện việc kiểm tra, đối chiếu hồ sơ và xác lập hồ sơ viên chức mới (07/09/2011)
Thông báo kế hoạch Tổ chức Hội thi giáo viên tiểu học dạy giỏi cấp tỉnh lần thứ I năm học 2011-2012 (12/09/2011)
phối hợp tổ chức chương trình "đường lên đỉnh Olympia" lần thứ 12 (07/09/2011)
Thông báo kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên THPT dạy giỏi cấp tỉnh lần thứ nhất, năm học 2011-2012 (06/09/2011)
Sử dụng khai thác thông tin trên website và hệ thống thư điện tử do Sở GD&ĐT cung cấp (21/10/2011)
Kế hoạch liên tịch phát động phong trào "Phòng giúp Phòng, Trường giúp Trường, Thầy trò giúp nhau" trong Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận (26/08/2011)
Kết quả thi CCA - Tin học khóa ngày 17/7/2011 (TTGDTX K23) (11/08/2011)
Kết quả xét sáng kiến kinh nghiệm ngành giáo dục Ninh Thuận năm học 2010-2011 (22/07/2011)
Đề thi và đáp án thi tốt nghiệp THPT và GDTX THPT năm 2011 (06/06/2011)
Hướng dẫn nộp tiền phôi bằng và giấy chứng nhận tốt nghiệp từ năm 2011 (29/04/2011)
Giáo án môn Vật lý dự thi hội thi GV THCS dạy giỏi cấp tỉnh lần I Năm học 2010-2011 (15/02/2011)
Những điểm mới trong kỳ thi tuyển sinh năm 2011 (15/02/2011)
Sáng kiến kinh nghiệp loại khá năm học 2009-2010 (15/02/2011)
Cấp văn bằng tốt nghiệp THPT (GDTX) (10/02/2011)
12
 
Hộp thư
Trao đổi & Thảo luận
HyperLink
Văn bản cùng loại
No data to display
Count=0
 
Thống kê lượt truy cập
free web tracker
Bản quyền thuộc về Sở Giáo dục Đào tạo Ninh Thuận 
Địa chỉ: 18 Lê Hồng Phong, TP Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận
Điện thoại: (068) 3824600 - Fax: (068) 3835831 - Email: phongCNTT.soninhthuan@moet.edu.vn
Thiết kế bởi NTSoft